The Office (US) Episode Scripts

N/A - Murder

Yakaladým seni.
Kolun kýrýldý.
Boom! Boom boom! Þimdi de burnun kýrýldý! Boom boom boom! Burnun kýrýldý!! Boom! Bugüne Özel : Dwight Schrute ile Kendini Savunma.
Her sene bir gün Dwight, bizleri karatedeki geliþmeler hakkýnda aydýnlatýr.
Çünkü hepimizin bildiði gibi dünyanýn en eski dövüþ sanatýnýn her sene yaptýðý þey, deðiþmek.
Sizin anlayabileceðiniz þekilde nasýl anlatabilirim acaba? Sizler Yakuza'nýn üyesisiniz, ve Lackawanna Tren Müzesi'ni ziyaret ediyorsunuz tam o sýrada üç kiþi tarafýndan saldýrýya uðradýnýz.
Arkadaþlarýnýz gelene kadar onlarla nasýl baþa çýkacaksýnýz? Boðaz yumruðundan harikâ bir seçim olamaz.
Bu harekete karþý bir savunma yok öyleyse.
Öðrendiðimiz iyi oldu.
Hayýr, önleyebilecek bir hareket var.
Size göstereceðim.
Biri bana saldýrsýn! Kevin, hadi.
.
Hayatta olmaz, geçen sefer pantolonumu indirmiþtin ve ayakkabý baðlarýmla boðmaya kalkmýþtýn.
Yanlýþ.
Seni onlarla boðmuþtum.
Uzatma da saldýr bana.
Pekâlâ, bana kalýrsa herkesin affýna sýðýnarak sana karþý koyamayacak en diþli rakip gene sensin.
Etrafta salgýn bir hastalýk yoksa doðru.
O hâlde Dwight, sana karþý boðaz yumruðu ile saldýrmaya çalýþtý.
Þimdi Dwight, buna nasýl bir savunma yapacaksýn? Çok kolay.
Hemen size gösteriyorum.
Þimdi kendime boðaz yumruðu ile saldýrýyorum.
Ýþte geliyor.
Blok.
Bileði þu þekilde büküyorum.
Ya diðer eliyle ataða kalkarsa? Sonuçta iki eli var.
Güzel soru.
Ýkinci boðaz yumruðu geldi.
Darbeyi yavaþlattým.
Sonra kas yumruðu.
Blok geldi! Baðýrsaklara bir dirsek! Burnuna bir tane! Hayýr, olmaz! Tanrým þuna bak! Seni nerdeyse rezil etti.
Öyle sanýyor ama uzun sürmeyecek.
Tanrým! Ayaðým! Bir daha mý! Býrak gitsin! Býrak gitsin! Sanýrým haklýsýn.
Daha fazla dayanamayacaðým.
Ýkiniz çok benziyorsunuz.
Kim kimin elini havada yakaladý anlayamadým.
Önemli olan bir þey var ki Jim, nasýl derler, her zaman bir sürpriz teknik vardýr.
Çeviri; eozen81 The Office "Cinayet" Ama en sevdiðim sanat þekli konusunda heykeltraþlýk ve stand-up eþit durumda.
Bir keresinde stand-up komedisi yapmýýþtým.
- Yaptýn mý? - Evet, süperdim.
- Kulaða harikâ geliyor.
- Gerçekten de harikâydý.
- Michael? - Evet? Tüm çalýþanlara yollanan bu mail de neyin nesi? Biraz daha net konuþur musun Dwight? Günde nerdeyse sekiz ayrý mail geliyor bana.
Þunu diyorum.
David Wallace'dan tüm Dunder Mifflin çalýþanlarýna gönderilmiþ.
Bakýn hele! "Herkese merhaba.
Eminim herkes günlüktekileri okumuþtur belirtmek isterim ki, bu sadece bir varsayým geliþme olursa sizi derhâl haberdar edeceðiz.
" Erin, bu günlük var mý bizde? Senin tuttuðun günlük mü? Zaman Kapsûlüne koymamý söylemiþtin.
- Koydun mu? - Michael, Wall Street haberlerindeki günlükten bahsediyor.
Oh, þu Wall.
Haberi buldum.
"Sürpriz olmayan bir baþka acil yönetim toplantýsý yapan firma da Dunder Mifflin Dedikodulara göre, þirket.
bundan sonrasý yok.
"Tamamýný okumak sadece 1.
99 dolar.
" Keþke devamýný da okuyabilseydik.
Þaka mý yapýyorsun? Ben hallederim, býrakýn.
Tuna benden hýzlý davrandý.
"Dedikodulara göre, þirket iflâsýný açýklamak zoruda kalacak.
" Hayýr, hayýr.
Bu çok saçma.
Hepimiz iþsiz kalacaðýz.
Acele etmeyin.
Ýflâs baþka anlamlara da gelebilir.
Belki de ödeme vadelerini uzatmak için üretilmiþ bir senaryo olabilir.
Bu korkunç bir þey.
ya da gerçekten de Dunder Mifflin'in sonu.
Tanrým! Bu ilginç bir teori oldu.
Bakýn ne diyeceðim? Hepinize Schrute çifliðinde iþ verebilirim.
Kargalarý kovmanýz için.
Maaþ fazla deðil ve sendika yok.
Afedersin Michael ama Davis þu an bir toplantýda.
Belki de gidip kulaðýna fýsýldasan? Aman Tanrým! Düþünsene ne komik olurdu.
Aradýðýný ona söylerim.
Tamam.
Oldu.
Sonra görüþürüz þeyde, bir yerde.
Hoþçakal! Þu an meþgûl.
Müsait olunca bana dönecek.
Michael, iyi misin? Az önce içerde kustun mu yoksa? Hayýr, tuvaletimi yapýyordum.
Bilirsin, sesli yaparým biraz.
Ama içerisi kusmuk gibi kokuyor.
Dünya batmýþ.
Ne çok koku var.
Biliyor musunuz bugün eðer iþteki son günümüzse bir daha asla birbirimizi göremeyeceðiz deðil mi? Erin'den hoþlanýyorum.
Ýþte, söyledim artýk.
Þimdiye kadar bana çýkma teklifi etmesini bekledim, ama görünen o ki pek gerçekleþmedi, o yüzden.
artýk Endi'ciðin sazý eline almasýnýn vakti geldi.
Bir þeyler yapmalýyýz çünkü insanlar ne olacaðý konusunda tamamen kopmuþ durumdalar.
Peki, dikkatlerini daðýtacak bir þeyler bulmamýz gerek.
Youtube'da yeni bir þeyler var mý? - Michael - Ýyi bir þey olmasýna gerek yok.
Tanrým! Düþünemiyorum bile.
Biraz daha Mullins gerek.
Bak, Wallace bunlar için varsayým dedi öyle deðil mi? O hâlde bir þeylerin kötü gittiðini düþünmemize gerek yok.
Yani, ikimiz iþimize bakarsak onlar da bizim yaptýðýmýzý yapacaklardýr.
- Maymun ne yapýyorsa onu yap stratejisi.
- Aynen öyle.
Maymun diðerlerinin üzerine iþerse! Bu Olmaz.
Pekâlâ günlük iþ akýþýmýzda bugün ne vardý? Bugün bir personel bilgilendirme toplantýsý vardý.
Tamam o zaman! Toplantý odasýný hazýrlayalým! Arkadaþlar, þu an için herhangi bir geliþme yok.
O yüzden hepimiz her gün yaptýðýmýz iþi yapmaya devam edeceðiz.
Herkesin biraz endiþeli olduðunu biliyorum ama çalýþmak herkese iyi gelecek.
Ben, sadece iþler iyi gidiyorsa makara yaparým! Müþteriler internet sitemizdeki indirim kuponlarýný kullanacaklar.
Ancak þu an sistem "o" harfi ile "0" rakamýný karýþtýrýyor ama üstünde çalýþýyorlar.
Biraz daha bekleyeceðiz.
Bana ihtiyacý var.
Yerimi kimseye kaptýrma! - Tamam, harikâ.
- Tanrým! Ne? Aman Tanrým.
- Ne var? - Ne olmuþ? Bir geliþme mi var? Bir cinayet iþlenmiþ! - Ne? - Bir cinayet - Ne? Bir cinayet iþlenmiþ.
Savannah eyaletinde.
Oyun oynamak, stresli ortamlarda insanlarýn dikkatini daðýtmada çok iþe yararlar.
"Amiral Battý" annemle babam boþandýðýnda hayatýmý kurtarmýþtý.
"Operasyon" vazektomide çok faydalý olur.
Mesela benimkinde çok iþe yaramýþtý.
"XOX" olmasaydý, Holly ile ayrýldýðýmýz zaman yaþadýðým acýlarý asla atlatamazdým herhalde.
"Atlar, mahzen ve mermiler.
" Gizem dolu bir cinayet partisi oyunu.
Çok eðlenceli bir oyun.
Herkes bir karakteri canlandýrýr ve insanlar soru sorarak cinayeti kimin iþlediðini bulmaya çalýþýr.
Düþünüyorum da, bu belki de berbat bir fikir olabilir.
Sonuçta bu bir cinayet ve resmin büyük kýsmýna giriyor Jim.
Bu tip þeyler yapmamak konusunda anlaþtýðýmýzý sanýyordum.
"Tüp Þehir.
" Bana borçlusun.
Eþ-Müdürlük ne kadar al o kadar ver usûlü bir þeymiþ.
Neyi almak istiyorsan onu seçmen gerekiyor.
Benim seçtiðim þeylerden birisi de Michael'ýn içinden hamsterlarýn geçirdiði plastik tüpleri birleþtirerek yaptýðý þeyi engellemekti.
Bu yaptýðý þeyin adýný da "Tüp Þehir" koymuþtu.
Yani evet.
Ona borçluyum.
5 Aðustos 1955.
Savannah eyaletinde çok üzücü bir gündü.
Yerel fabrikatörlerden Bill Bourbon dün gece ölü olarak bulundu ve sizler buraya kendisinin ahirete olan son yolculuðunda taziyelerinizi iletmek için toplandýnýz.
Ama toplanmanýzýn tek amacý ona saygýlarýmýzý sunmak deðil.
Aranýzdan birisi onun katili ve bir göreviniz de bu katilin kim olduðunu bulmak.
Bu çok saçma.
Yiyecek de olacak.
Giderseniz size yok.
- Ne var mesela? - Karýþýk sandviç.
- Tamam.
- Havuç salatasý.
Pekâlâ, iþte burada gördükleriniz karakter kartlarýnýz.
Bir tane seç, hemen bakma.
Bunlar da kanýt eþyalarýnýz.
Karakterlerin bazýlarýnýn kendine has eþyalarý olacak.
Þimdi, karakter kartlarýnýzda kim olduðunuz ve kendinizi masum gösterecek kanýtýnýz yazýyor.
Geri kalan herþey tamamen hâyâl gücünüze baðlý.
Mesela, gerçek hayatta yavaþ konuþuyorsanýz, karakteriniz de "aðzýma bir at çifte attý" diyebilir.
Güzelmiþ, sevdim.
Pekâlâ.
Hâyâl gücünüzü kullanýn.
Kim çýktý sana? "Erkek delisi Nellie Nutmeg, skandal yaratmaya meyilli, neþeli ve sosyal bir dul.
- Seni utanmaz.
- Sen peki? "Nathaniel Nutmeg, kasabanýn barmeni ve Nellie'nin erkek kardeþi.
Michael ben bu oyunu hiç sevmedim, çok korkutucu.
Korkutucu falan deðil.
Karakterimi sevmedim ben.
Kimsin? "Voodoo Mama Juju'yum, Savannah bataklýðýnýn cadý doktoru.
" Bu bana çok rahatsýz edici geliyor.
Ben ne yapayým o zaman? Yani baksana, yakýþýklý playboy Caleb Crawdad çýktý bana da.
Her gece baþka bir kadýnla birlikte olan, sarýlýp öpüþmek zorunda olan birisiyim.
Oh! Onlara öyle geceler yaþatacaðým ki! Pekâlâ, pekâlâ, pekâlâ.
"Bu garip alet de nedir böyle" diyerek ifade ediyorum.
Benim BlacBerry'm Michael.
Þirketin durumu hakkýnda geliþme var mý ona bakýyorum.
Michael da kim? Benim adým Caleb Crawdad, diyerek ifade ediyorum.
Her defasýnda "diyerek ifade ediyorum" demene gerek yok.
Bir þey söylediðinde zaten ifade ettiðin anlamýna geliyor.
Güneylilerin aksaný bu þekildedir.
Bize bir güney aksanlý kadýn aktirs örnek gösterebilir misin peki? Delta Burke, diyerek ifade ediyorum.
Þimdi, oyuna geçebilir miyiz acaba? Ben baþlýyorum.
Adým Deborah Utante.
Zekice.
Debutante.
Bill Bourbon benim amcamdý.
Bir böceði ne kadar öldürmek istersem onu da ancak o kadar öldürmek isterim.
Güzel aksan.
Forrest Gump gibi çýkýyor sesin.
- Hiç de deðil.
- Aslýna bakarsan öyle.
Aksanýnda þu Florida Panhandle þivesi var.
Halbûki daha bir Savannah aksanýyla konuþman gerekiyor.
Bu da biraz daha aðýzda þeker varmýþ gibi konuþmaný gerektirir.
Þimdi de "Ýsveç Þef" i yapsana.
Tanýyamadým.
Ýsveç'in neresindenmiþ? Susam Sokaðý'nda yaþýyor sersem herif.
Sanýrým benim burda Pam'e bir þey söylemem gerekiyor, yani Deb'e.
Benim duyduðuma göre sen evin uþaðýna tabancanýn yerini sormuþsun ama! Bir dakika! Bir dakika! Uþak benim.
Buna mý inanýyorsunuz yani? Siz zenginler yok musunuz! Emekçilere her istediðinizi yaptýrabileceðinizi düþünüyorsunuz hep.
Hayýr, hayýr.
Bunu politik bir tartýþmaya çekme.
Hepinizin yemeðine zehir atacaðým.
Sakýncasý yoksa ben de burada Bayan Beatrix Bourbon'a bir þey söylemek isitiyordum.
Amanýn! Birileri parti veriyor burada! Oyunlarýn her zaman iþe yaradýðýna inanmýþýmdýr.
Ýyice rollerine kaptýrdýlar kendilerini.
Sizler Bir hata yaptým.
Geciktim patron, afedersin.
Ne yapýyoruz? Beyefendi, bir cinayet iþlenmiþ ve siz de þüpheliler arasýndasýnýz.
Tamam.
Biraz bekleyin.
Kendime geleyim, hemen geliyorum.
Çok güzel! Çok güzel! Evet, o zaman kimse þarap mahzeninde deðildi.
- Merhaba genç bayan.
- Merhaba.
"Bu hafta sonunda benimle vakit geçirir miydiniz" diye sormazsam bu fýrsatý kaçýrmýþ olacaðým gene.
Kulaða hoþ geliyor þeker çocuk.
Tamam o zaman! Randevu tamamdýr.
Voodoo Mama Juju, karanlýk köþelerde görünmenizin sebebi nedir? Benim hatam deðil, Harry Potter ipimi pazara çýkardý.
Senin yaptýðýný biliyordum! Onun yapmadýðýný biliyordum.
Katil asla en çok þüphelendiðiniz kiþi deðildir.
Ayrýca en az þüphe duyduðunuz kiþi de deðildir.
Yarý beyinli herkes bunlarýn katil olduðunu düþünebilir.
Ama ben, katilin Phyllis olduðundan eminim.
ya da diðer adýyla Beatrix Bourbon orta derecede þüphelendiðim kiþi.
Benimle çýkmak ister misin? Etrafý atlarla gezebiliriz.
Þey, bilirsin Yaþlý Nellie her zaman bu tip þeylere evet der.
Üçlüye ne dersiniz? Tabii.
Kapým size her zaman açýk.
Güzel.
Düþünüyorum da, randevuyu Erin yerine Nellie'ye yapmýþ olabilirim.
bu da pek de hoþ bir durum olmaz, çünkü "Erkek delisi Nellie" herkese evet diyen biri ve katil de olabilir.
Bundan önce Az önce üst yönetimden bir mail aldým.
Hizmet aldýðýmýz satýcýlara yapýlacak tüm ödemeleri durdurmamýzý istiyorlar.
Bu ne demek peki? Belki ben büyütüyorumdur ama bana kalýrsa.
Þu tanýmadýðýmýz yabancý Yanki aksaný da nerden geldi evlâdým aðzýna? Burasý Savannah.
Phyllis, ee Ee Þöyle ki Buradaki koru varya .
iþte korudaki mahsûlümüz gittikçe azalýyor ve bu yüzden bize tohum veren çiftçilere.
ödeme yapacak paramýz da kalmýyor.
Paramýz kalmadý.
Michael, ben yapamayacaðým.
bu bir çok manâya gelebilir.
ama hiç bir þey kesin deðil.
iþin özü þu an bu.
Pekâlâ, ben iþe dönüyorum.
Hayýr, hayýr Bakýn hýzlýca büyük bir ipucuna atlayacaðým.
Ýþte geliyor.
Böylece katilin yaþlý Beatrix Bourbon olduðunu anlamýþ oldunuz.
Ne? Michael, ama ben çok iyi gidiyorum.
Buna hemen inanacak mýsýnýz yani? Bu bizi yanlýþ yönlendirmeye çalýþýyor.
Katilin kim olduðunu hâlâ bilmiyoruz.
Nellie Nutmeg, geri gel buraya.
Bunu tek baþýma yapamam.
Voodoo Mama Juju! Ne yapacaðým ben? Evet, yönetim toplantýsý halen devam ediyormuþ.
Belki iyiye bir iþaret.
Dinleyin millet, Uzman Kevin konu hakkýnda görüþlerini paylaþýyor.
Dinleyin lütfen.
Pekâlâ millet, bugün bir iþ günü ve sizler buranýn çalýþanlarýsýnýz, o halde herkes iþ baþýna.
Þimdi de Jim çalýþmamýzý söylüyor, sanýrým bu da iyiye bir iþaret.
Sen bir þey söyleme yeter.
Michael.
Þu satýþ hedeflerini plânlýyordum da Sanýyorum ki bir hata yapýyorsunuz bayým.
Benim adým Caleb Crawdad.
Sizler hemen tabanlarý yaðladýnýz.
Davayý tekrar açmamýz gerekiyor.
Hayýr, dava tekrar açýlmýyor.
Sonsuza kadar kapandý.
Hayýr kapanmadý.
Açýkçasý þaþýrdým diyemem.
Delillere çok çabuk ulaþabilmiþtim çünkü.
Haftasonu için Bernie'nin Yeri'ni düþünüyordum.
Çok komik.
Adam hayatý boyunca ölüymüþ.
Dikkat etmedim.
Haftasonu demiþken, bizim haftasonumuz hakkýnda heyecanlý mýsýn? Tabii ki Nathaniel.
Pekâlâ.
Beni nereye götüreceksin? Þey Savannah'daki en güzel et lokantasýna.
Savannah mý? Scranton'a bayaðý uzak bir yer.
Sen gerçek bir randevu mu sanmýþtýn? Hayýr.
- Ya sen? - Yok, hiç de bile.
Ben ciddi olduðunu sanmýþtým o yüzden bayaðý heyecanlanmýþtým ama oyunun bir parçasýymýþ.
Su olduðuna emin misin? Asit olmasýn yoksa? Söyledim sana, etraf çok karanlýktý! Benimle oyun oynamayý býrak ýstakoz beyinli! Oyun oynamýyorum.
Bu benim hayatým.
- Yetkilerinizi aþýyorsunuz bayým! - Bana cevap ver! - Yetkilerinizi aþýyorsunuz! - Sen yetkilerini aþýyorsun! - Sen yetkilerini.
- Sanýrým Michael karakteriyle yer deðiþti.
Belki de karakteri içinde hapsolmuþtur.
Hangisi daha kötü.
Yer deðiþtirmesi mi hapsolmasý mý? Ýkisi de.
Ýkisi de birbirinden kötü.
Her þey yoluna girecek.
Biz iyi bir þirketiz.
Bir yolu bulunacaktýr.
Dibe battýðýmýz falan yok.
Jim, ya ikimiz de iþimizi kaybedersek? Sonunun iyi biteceði bir durum hâyâl etmeye çalýþýyorum ama bir türlü bulamýyorum.
Deb ne alemdesin? Belirtiler devam ediyor mu? Michael! Þimdi olmaz.
Bekleyemez.
Cadý doktorumuza götürmeliyiz onu hemen.
Hadi! Hadi! Gitsem iyi olacak.
Þimdi nereye gidiyoruz Caleb? Mama Juju Boo-boo'ya.
Michael, seninle.
Burda neler döndüðünü sormadan direk soracaðým, niye? Çünkü bu cinayetin tekrar canlandýrýlmasý.
Ben cesetim, bunlar da beynimden fýrlayan parçalar.
Kapa çeneni.
Sen ölüsün.
Michael, odanda konuþabilir miyiz? - Burada Michael diye biri yok.
- Caleb! - Bugün herkes - Kapa þu çeneni artýk! Bu oyuna ihtiyaçlarý var Jim.
Býrak da bu aptal oyunun tadýný çýkarsýnlar tamam mý? Çok þaþýrttýn beni! Nabzým, kalbim bir anda yerlerinden çýkacaktý nerdeyse.
Sizin için ne yapabilirim acaba? Wallace arýyor.
Daha önce aramýþsýn.
- Dedektif Wallace mý? - Sanmýyorum.
Sanýrým arayan Dunder Mifflin'den David Wallace.
Boþversene.
Burada olmadýðýmý söyle.
Telefona cevap vermeyecek misin yani? Hayýr, sadece dedektif Wallace'la konuþurum, çünkü yan odada ölü bir ceset yatýyor.
Ben bakarým.
- Selâm David.
- Selâm.
Bu kadar geç döndüðüm için kusura bakmayýn.
Ýþler hâlâ tam net deðil de.
Henüz resmi olarak bir karara varmadýk.
Anladým.
Ama dürüst olmamý istersen eðer Ýþler iyi deðil.
Yýlýn sonunda elimizde bu gidiþle hiç nakit kalmayabilir.
O yüzden Ne diyeceðim bak? Afedersin.
Acil kapatmam gerekiyor.
- Sonra devam ederiz tamam mý? - Tabii, olur.
Bu arada seni yakalamýþken.
.
.
bugün bir süper market zinciriyle anlaþma yapmaya yaklaþtým.
- Harikâ.
Bu bayaðý büyük bir hesap olacak.
Anladým ama bak? Þu an gerçekten kafamý bu tip þeyleri veremesem de çok iyi olur.
Ýþi takip et ama ben kapatmak zorundayým.
- Tamam.
- Saðol Jim.
- Görüþürüz.
Haberler nedir? Henüz bir þey yok.
O zaman tam olarak.
.
Aslýnda bazý kötü haberler de var.
Baþka bir cinayet daha iþlenmiþ.
Cinayet diyorsun öyle mi? Ýfade etmek gerekirse.
Toplantý odasý millet.
Oynamak zorunda mýyýz? - Hayýr.
- Süper.
Bu seferki daha da ilginç olacak.
Gir içeri! Gir içeri! Bugün ofiste iki müdür olduðuna sevindim açýkçasý.
Çünkü okyanusun ortasýnda bir aile kayýkta mahsur kalsa ebeveynlerden biri kürek çekmek zorundadýr.
Ama diðeri ise oyun oynamak zorundadýr.
Deli olduðu için deðil, bunu çocuklara güzel vakit geçirmek için yapar.
Bunu þimdi anlýyorum.
Ne kadar çok cinayet ve entrika sardý etrafý.
Zavallý kalbim daha fazlasýný kaldýramayacaktýr.
Bugün, uzun zamandýr hayatýmda yaþamak zorunda kaldýðým en zor gündü.
- Ben yapmadým! - Pekâlâ.
- Herkes sakin olsun.
- Ben sakinim.
Üçe kadar sayýyorum ve hepimiz silâhlarý indireceðiz.
Bendeki bir yay.
- Tamam, üç deyince herkes elindekini býrakacak.
- Anlaþtýk.
- Hazýr mýsýnýz? - Hazýrým.
BirÝki Üç ve sonra casus olduðunu kendisine itifar etti.
bunu duyduktan sonra rahatlamýþ bir þekilde Dwight'da casus olduðunu açýkladý.
Sonra Michael hepimize casus olduðunu bir anons yaparak itiraf etti.
Bu arada saaat altý.
Ciddi misin? Ben yapmadým! Hayatýmý mahvettirmeyeceðim bu yüzden! Eve gitsek diyorum artýk.
Çantamdan anahtarlarý alýp arabayý çalýþtýr.
Çeviri; eozen81